บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

เนื้อหา

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

          เมื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจแล้วต้องตัดสินใจต่อไปอีกว่าจะจัดตั้งธุรกิจรูปแบบใด ที่จะสร้างตัวตนทางธุรกิจของเราได้อย่างเหมาะสมและเกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งประเภทธุรกิจ ขนาดและเงินทุนเป้าหมายของธุรกิจความจำเป็นในการบริหารจัดการข้อได้เปรียบเสียเปรียบและข้อปฏิบัติตามกฎหมายทางเลือกรูปแบบธุรกิจ

1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

     ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นการลงทุนคนเดียว จัดตั้งธุรกิจง่าย กำไร-ขาดทุนรับผิดชอบคนเดียว คิด ตัดสินใจคนเดียว ทำให้รวดเร็วแต่อาจขาดความรอบคอบ สถานะทางกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา มีข้อบังคับ กฎหมายน้อย โดยธุรกิจบางประเภทต้องจดทะเบียนพาณิชย์ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล และอบต. ในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ เช่น การซื้อมาขายไป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การจำหน่ายเทป ซีดี

2. ธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน

     2.1 ห้างหุ้นส่วน เป็นการลงทุนของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงร่วมกันทำธุรกิจเพื่อแบ่งผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท
           • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุกคนที่ลงทุน และเป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
           • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยจำแนกความรับผิดชอบในหนี้สินของผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป กับประเภทที่ไม่จำกัดจำนวนโดยหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจ

            • ข้อดี มีการระดมทุนเพิ่มขึ้น มีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว ความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง
            • ข้อเสีย การระดมทุนเพื่อขยายกิจการทำได้ยากขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน

     2.2 บริษัท จำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ก่อการจัดตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน ลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่ากันบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบถ้วน

            • ข้อดี จะทำให้ระดมทุนง่ายและมาก จำกัดความรับผิดชอบหนี้สิน การบริหารธุรกิจมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือสูง
            • ข้อเสีย มีขั้นตอนการจัดตั้ง และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามบริหารรูปคณะกรรมการ และบางเรื่องต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจไม่คล่องตัวในบางสถานการณ

( ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ )

 

 มุมความรู้ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

 search biz dbd search biz rd etracking2

   accounting    hotservice2